4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بهره برداری از وقت

بهره برداری از وقت

رسول خدا (ص) فرمودند:
یا عالم باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بهره برداری از وقت
0

بهره برداری از وقت

رسول خدا (ص) فرمودند:
یا عالم باش یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن.

تصویر
فهرست