3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حج خونین

حج خونین

نهم مرداد ۱۳۶۶ش، مصادف با ششم ذی‌الحجه سال ۱۴۰۷ق، در جریان برگزاری مراسم برائت از مشرکان در ایام حج، پلیس عربستان به تظاهرکنندگان حمله کرد. منابع ایرانی، از کشته شدن ۳۲۵ ایرانی (۲۰۳ زن و ۱۲۲ مرد) در این واقعه خبر داده اند.

0
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حج خونین
0

حج خونین

نهم مرداد ۱۳۶۶ش، مصادف با ششم ذی‌الحجه سال ۱۴۰۷ق، در جریان برگزاری مراسم برائت از مشرکان در ایام حج، پلیس عربستان به تظاهرکنندگان حمله کرد. منابع ایرانی، از کشته شدن ۳۲۵ ایرانی (۲۰۳ زن و ۱۲۲ مرد) در این واقعه خبر داده اند.

تصویر
فهرست