6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. صله رحم روزی را زیاد می کند

صله رحم روزی را زیاد می کند

امام محمد باقر عليه السلام
صلۀ رحم خُلق را نیکو، دست را (گشاده)، جان را پاکیزه و روزی را زیاد می‌کند و اجل را به تأخیر می‌اندازد.
کافی، جلد ۲، صفحه ۱۵۲

0
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. صله رحم روزی را زیاد می کند
0

صله رحم روزی را زیاد می کند

امام محمد باقر عليه السلام
صلۀ رحم خُلق را نیکو، دست را (گشاده)، جان را پاکیزه و روزی را زیاد می‌کند و اجل را به تأخیر می‌اندازد.
کافی، جلد ۲، صفحه ۱۵۲

تصویر
فهرست