3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حرمت قرآن

حرمت قرآن

پیامبر اسلام (ص)
کسی که احترام قرآن را نگهدارد به خدا احترام کرده است، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد، نسبت به خدا بی حرمتی کرده است.
جامع الاخبار و الاثار, ج۱,ص۴۲۰

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حرمت قرآن
0

حرمت قرآن

پیامبر اسلام (ص)
کسی که احترام قرآن را نگهدارد به خدا احترام کرده است، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد، نسبت به خدا بی حرمتی کرده است.
جامع الاخبار و الاثار, ج۱,ص۴۲۰

تصویر
فهرست