2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برتری قرآن کریم

برتری قرآن کریم

امام علی (ع)
برتری قرآن بر سایر سخن ها همانند برتری خدا بر مخلوقات اوست.
جامع الاخبار و الاثار, کتاب القرآن, ج۱, ص۱۸۲

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برتری قرآن کریم
0

برتری قرآن کریم

امام علی (ع)
برتری قرآن بر سایر سخن ها همانند برتری خدا بر مخلوقات اوست.
جامع الاخبار و الاثار, کتاب القرآن, ج۱, ص۱۸۲

تصویر
فهرست