4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. و اى مؤمنان به ياد آريد

و اى مؤمنان به ياد آريد

و اى مؤمنان به ياد آريد زمانى را كه عدّه اندكى در ميان دشمنان بسيار بوديد، كه شما را در زمين مكّه خوار و ضعيف می شمردند و نيز از هجوم مردم مشرك ترسان بوديد خدا شما را در پناه خود آورد و به يارى خود به شما نيرو عطا كرد و از بهترين غنائم و طعامها روزى فرمود، باشد كه شكر نعمتش بجاى آريد. قرآن ۲۶:۸

0
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. و اى مؤمنان به ياد آريد
0

و اى مؤمنان به ياد آريد

و اى مؤمنان به ياد آريد زمانى را كه عدّه اندكى در ميان دشمنان بسيار بوديد، كه شما را در زمين مكّه خوار و ضعيف می شمردند و نيز از هجوم مردم مشرك ترسان بوديد خدا شما را در پناه خود آورد و به يارى خود به شما نيرو عطا كرد و از بهترين غنائم و طعامها روزى فرمود، باشد كه شكر نعمتش بجاى آريد. قرآن ۲۶:۸

تصویر
فهرست