4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الخلاق ۸

فرازی از دعای مکارم الخلاق ۸

مرا به کمک خواستن از غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون ندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطر سزاوار خوارى و منع از رحمت و بی اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانان.
دعای مکارم الاخلاق

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الخلاق ۸
0

فرازی از دعای مکارم الخلاق ۸

مرا به کمک خواستن از غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون ندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطر سزاوار خوارى و منع از رحمت و بی اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانان.
دعای مکارم الاخلاق

تصویر
فهرست