2
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۷

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۷

مرا به زیور شایستگان بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل، و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان، و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب.

0
2
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۷
0

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۷

مرا به زیور شایستگان بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل، و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان، و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب.

تصویر
فهرست