4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۶

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۶

مرا بر خیرخواهى کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم.

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۶
0

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۶

مرا بر خیرخواهى کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم.

تصویر
فهرست