3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ای اهل ایمان!

ای اهل ایمان!

هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این برای شما بسیار بهتر است، باشد که متذکر شوید.
قرآن ۲۴:۲۷

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ای اهل ایمان!
0

ای اهل ایمان!

هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این برای شما بسیار بهتر است، باشد که متذکر شوید.
قرآن ۲۴:۲۷

تصویر
فهرست