6
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۵

فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۵

الهى حیاتم را با عفو خود پایان ده، و آرزویم را به رحمتت صورت تحقق ده، و راههاى رسیدن به خشنودیت را بر من هموارساز، و در همه حال اعمالم را نیکو گردان.

0
6
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۵
0

فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۵

الهى حیاتم را با عفو خود پایان ده، و آرزویم را به رحمتت صورت تحقق ده، و راههاى رسیدن به خشنودیت را بر من هموارساز، و در همه حال اعمالم را نیکو گردان.

تصویر
فهرست