4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۴

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۴

خدایا گره هر کارى که فکرش مرا به خود مشغول داشته بگشاى، و مرا درکارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى میکنى، و روزگارم را در آنچه از پى آنم آفریده‏اى مصروف دار.

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۴
0

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۴

خدایا گره هر کارى که فکرش مرا به خود مشغول داشته بگشاى، و مرا درکارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى میکنى، و روزگارم را در آنچه از پى آنم آفریده‏اى مصروف دار.

تصویر
فهرست