5
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۳

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۳

بارخدایا، نیّتم را به لطف خود کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت اصلاح کن.

0
5
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم اخلاق ۳
0

فرازی از دعای مکارم اخلاق ۳

بارخدایا، نیّتم را به لطف خود کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت اصلاح کن.

تصویر
فهرست