3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. شنیدن سخن لغو

شنیدن سخن لغو

هرگاه (سخن) لَغوى را بشنوند، از آن روى برگردانند و گویند: اعمال ما براى ما و كارهاى شما براى شما باشد.
قرآن۲۸:۵۵

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. شنیدن سخن لغو
0

شنیدن سخن لغو

هرگاه (سخن) لَغوى را بشنوند، از آن روى برگردانند و گویند: اعمال ما براى ما و كارهاى شما براى شما باشد.
قرآن۲۸:۵۵

تصویر
فهرست