2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر

خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر

خداوند سرنوشت هیچ قومى (هیچ کسی) راتغییر نمى دهد مگر آنکه آنان آنچه را که در خودشان است را تغییر دهند.
قرآن ۱۳:۱۱

0
2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر
0

خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر

خداوند سرنوشت هیچ قومى (هیچ کسی) راتغییر نمى دهد مگر آنکه آنان آنچه را که در خودشان است را تغییر دهند.
قرآن ۱۳:۱۱

تصویر
فهرست