1
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ببخشید و چشم بپوشید

ببخشید و چشم بپوشید

ببخشید و چشم بپوشید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.
قرآن ۲۴:۲۲

0
1
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ببخشید و چشم بپوشید
0

ببخشید و چشم بپوشید

ببخشید و چشم بپوشید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.
قرآن ۲۴:۲۲

تصویر
فهرست