2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید تا حدی که

رای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید تا حدی که

امام رضا (ع):
برای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید، به اینکه خواسته های دل را از حلال به آن بدهید، تا حدی که مروت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله بر کارهای دین کمک بجویید.
فقه الرضا علیه السلام ص۳۳۷

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید تا حدی که
0

رای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید تا حدی که

امام رضا (ع):
برای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید، به اینکه خواسته های دل را از حلال به آن بدهید، تا حدی که مروت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله بر کارهای دین کمک بجویید.
فقه الرضا علیه السلام ص۳۳۷

تصویر
فهرست