2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تشکر از صاحبان نعمت و نیکی

تشکر از صاحبان نعمت و نیکی

امام رضا علیه السلام
هر کس که صاحبان نعمت و نیکی را از مردم، تشکر و سپاس نکند، خدای متعال را هم سپاس نکرده است.
عیون اخبار الرضا ج۲ ص۲۷

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تشکر از صاحبان نعمت و نیکی
0

تشکر از صاحبان نعمت و نیکی

امام رضا علیه السلام
هر کس که صاحبان نعمت و نیکی را از مردم، تشکر و سپاس نکند، خدای متعال را هم سپاس نکرده است.
عیون اخبار الرضا ج۲ ص۲۷

تصویر
فهرست