0
  1. خانه
  2. روایات
  3. آنان که هرگاه نیکی می کنند

آنان که هرگاه نیکی می کنند

از حضرت رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان پرسیدند، حضرت فرمود: آنان که هرگاه نیکی می کنند، خوشحال می شوند، هرگاه بدی کنند، استغفار می کنند، هرگاه چیزی به آنان داده می شود، سپاس می گویند، هر گاه مبتلا و گرفتا می شوند، شکیبایی می کنند، و هر گاه خشمگین می شوند، عفو و گذشت می کنند

0
0
  1. خانه
  2. روایات
  3. آنان که هرگاه نیکی می کنند
0

آنان که هرگاه نیکی می کنند

از حضرت رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان پرسیدند، حضرت فرمود: آنان که هرگاه نیکی می کنند، خوشحال می شوند، هرگاه بدی کنند، استغفار می کنند، هرگاه چیزی به آنان داده می شود، سپاس می گویند، هر گاه مبتلا و گرفتا می شوند، شکیبایی می کنند، و هر گاه خشمگین می شوند، عفو و گذشت می کنند

تصویر
فهرست