4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۳

تاملات عاشورایی ۳

اگر در جامعه ای فقط یک حسین و یا چند ابوذر داشته باشیم هم زندگی خواهیم داشت هم آزادی هم فکر و هم علم خواهیم داشت و هم دشمن شکنی و عشق به خدا…

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۳
0

تاملات عاشورایی ۳

اگر در جامعه ای فقط یک حسین و یا چند ابوذر داشته باشیم هم زندگی خواهیم داشت هم آزادی هم فکر و هم علم خواهیم داشت و هم دشمن شکنی و عشق به خدا…

تصویر
فهرست