6
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند …

آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند …

پس براى آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند، و به سبب آنكه همواره دروغ مى‏گفتند، نفاقى [ثابت‏] را در دل‏هايشان تا روزی كه خدا را ملاقات كنند، باقى گذاشت
قرآن ۹:۷۷

0
6
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند …
0

آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند …

پس براى آنان كه به وعده‏هاى خود با خدا وفا نكردند، و به سبب آنكه همواره دروغ مى‏گفتند، نفاقى [ثابت‏] را در دل‏هايشان تا روزی كه خدا را ملاقات كنند، باقى گذاشت
قرآن ۹:۷۷

تصویر
فهرست