3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد

خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد

يقيناً خدا همه منافقان و كافران را در دوزخ گرد خواهد آورد
قرآن کریم

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد
0

خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد

يقيناً خدا همه منافقان و كافران را در دوزخ گرد خواهد آورد
قرآن کریم

تصویر
فهرست