2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. مطالعه کتب ضاله برای عموم حرام است

مطالعه کتب ضاله برای عموم حرام است

مطالعه ی کتب ضاله در فرهنگ دینی برای عموم حرام میباشد همانطور که در مواجهه با بیماری های واگیر دار از برخورد مردم باعامل بیماری جلو گیری می شود.

0
2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. مطالعه کتب ضاله برای عموم حرام است
0

مطالعه کتب ضاله برای عموم حرام است

مطالعه ی کتب ضاله در فرهنگ دینی برای عموم حرام میباشد همانطور که در مواجهه با بیماری های واگیر دار از برخورد مردم باعامل بیماری جلو گیری می شود.

تصویر
فهرست