3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. روز مباهله

روز مباهله

روز مباهله
مفسران بزرگ اهل سنت از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و دیگران آورده‌اند که مراد آیه مباهله از «ابناءنا» حسن و حسین (ع)، و مراد از «نساءنا» فاطمه زهرا (س) و مراد از «انفسنا» حضرت علی(ع) بوده است، یعنی چهار تنی که همراه با خود رسول خدا، پنج تن آل عبا یا اهل کسا را تشکیل می‌دهند.;روز مباهله
مفسران بزرگ اهل سنت از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و دیگران آورده‌اند که مراد آیه مباهله از «ابناءنا» حسن و حسین (ع)، و مراد از «نساءنا» فاطمه زهرا (س) و مراد از «انفسنا» حضرت علی(ع) بوده است، یعنی چهار تنی که همراه با خود رسول خدا، پنج تن آل عبا یا اهل کسا را تشکیل می‌دهند.

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. روز مباهله
0

روز مباهله

روز مباهله
مفسران بزرگ اهل سنت از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و دیگران آورده‌اند که مراد آیه مباهله از «ابناءنا» حسن و حسین (ع)، و مراد از «نساءنا» فاطمه زهرا (س) و مراد از «انفسنا» حضرت علی(ع) بوده است، یعنی چهار تنی که همراه با خود رسول خدا، پنج تن آل عبا یا اهل کسا را تشکیل می‌دهند.;روز مباهله
مفسران بزرگ اهل سنت از جمله زمخشری، فخر رازی، بیضاوی و دیگران آورده‌اند که مراد آیه مباهله از «ابناءنا» حسن و حسین (ع)، و مراد از «نساءنا» فاطمه زهرا (س) و مراد از «انفسنا» حضرت علی(ع) بوده است، یعنی چهار تنی که همراه با خود رسول خدا، پنج تن آل عبا یا اهل کسا را تشکیل می‌دهند.

تصویر
فهرست