3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. مردان و زنان منافق در آتش جهنم جاودانند

مردان و زنان منافق در آتش جهنم جاودانند

خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و كافران وعده داده، در آن جاودانه‏اند، همان براى آنان بس است و خدا لعنتشان كرده و براى آنان عذابى پايدار است.
قرآن ۹:۶۸

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. مردان و زنان منافق در آتش جهنم جاودانند
0

مردان و زنان منافق در آتش جهنم جاودانند

خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و كافران وعده داده، در آن جاودانه‏اند، همان براى آنان بس است و خدا لعنتشان كرده و براى آنان عذابى پايدار است.
قرآن ۹:۶۸

تصویر
فهرست