4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. مردان و زنان منافق خدا را فراموش کردند

مردان و زنان منافق خدا را فراموش کردند

مردان و زنان منافق همانند و مشابه يكديگرند، به كار بد فرمان مى‏دهند و از كار نيك باز مى‏دارند و از انفاق در راه خدا امساك مى‏ورزند، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم كرد يقيناً منافقان فاسق‏ هستند.
قرآن۹:۶۷

0
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. مردان و زنان منافق خدا را فراموش کردند
0

مردان و زنان منافق خدا را فراموش کردند

مردان و زنان منافق همانند و مشابه يكديگرند، به كار بد فرمان مى‏دهند و از كار نيك باز مى‏دارند و از انفاق در راه خدا امساك مى‏ورزند، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم كرد يقيناً منافقان فاسق‏ هستند.
قرآن۹:۶۷

تصویر
فهرست