3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بهترین عبادت انتظار فرج است

بهترین عبادت انتظار فرج است

امام کاظم علیه السلام
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج است.
تحف العقول، صفحه ۴۰۳

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بهترین عبادت انتظار فرج است
0

بهترین عبادت انتظار فرج است

امام کاظم علیه السلام
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج است.
تحف العقول، صفحه ۴۰۳

تصویر
فهرست