4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. غدیر در همه اعصار باید باشد ۱

غدیر در همه اعصار باید باشد ۱

زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده‌خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مساله این نیست. مساله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد
صحیفه امام خمینی (ره)، جلد ۲۰ صفحه ۱۱

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. غدیر در همه اعصار باید باشد ۱
0

غدیر در همه اعصار باید باشد ۱

زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده‌خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مساله این نیست. مساله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد
صحیفه امام خمینی (ره)، جلد ۲۰ صفحه ۱۱

تصویر
فهرست