1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکوترین عمل

نیکوترین عمل

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم)»:

هر عمل نیکی، عملی نیکوتر از خود دارد مگر شهادت در راه خدا که نیکوتر عملی از آن وجود ندارد. (خصال، ج ١، ص ٨)

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکوترین عمل
0

نیکوترین عمل

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم)»:

هر عمل نیکی، عملی نیکوتر از خود دارد مگر شهادت در راه خدا که نیکوتر عملی از آن وجود ندارد. (خصال، ج ١، ص ٨)

تصویر
فهرست