4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اهتمام به امور مسلمانان

اهتمام به امور مسلمانان

ایت الله بهجت
آیا می توانیم سالم بار به منزل ببریم و در عین حال به امور مسلمانان و مومنین بی تفاوت باشیم؟ آیا امکان دارد بدون اهتمام به امور مسلمانان به مقصود برسیم؟ در محضر بهجت ص ۵۱

0
4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اهتمام به امور مسلمانان
0

اهتمام به امور مسلمانان

ایت الله بهجت
آیا می توانیم سالم بار به منزل ببریم و در عین حال به امور مسلمانان و مومنین بی تفاوت باشیم؟ آیا امکان دارد بدون اهتمام به امور مسلمانان به مقصود برسیم؟ در محضر بهجت ص ۵۱

تصویر
فهرست