3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند .

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند .

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند.
سوره صف آیه ۸

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند .
0

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند .

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند.
سوره صف آیه ۸

تصویر
فهرست