6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. تنظیم برنامه برای تهذیب نفس

تنظیم برنامه برای تهذیب نفس

آیت الله آقا مجتبی تهرانی
تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود. در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق، برنامه تنظیم کنید. استاد اخلاق برای خود معین نمایید. جلسه وعظ و خطابه وپند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی‌توان مهذب شد.
جهاد اکبر، ص ۲۳

0
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. تنظیم برنامه برای تهذیب نفس
0

تنظیم برنامه برای تهذیب نفس

آیت الله آقا مجتبی تهرانی
تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود. در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق، برنامه تنظیم کنید. استاد اخلاق برای خود معین نمایید. جلسه وعظ و خطابه وپند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی‌توان مهذب شد.
جهاد اکبر، ص ۲۳

تصویر
فهرست