4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۴

اهل بیت و سیاست ۴

وظایف شهروندان در قبال حکومت از منظر امام حسین:
۱- در مقابل حوادث جامعه و فساد حکومت نباید بیتفاوت باشند.
۲- برای آسایش خود نباید با ظالمان سازش نمایند؛پ
۳-با اعمال خلاف مبارزه نمایند
۴- اگر کسی قیام کرد، او را یاری رسانند
بحارالانوار ج۱۰۰ ص۷۹

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۴
0

اهل بیت و سیاست ۴

وظایف شهروندان در قبال حکومت از منظر امام حسین:
۱- در مقابل حوادث جامعه و فساد حکومت نباید بیتفاوت باشند.
۲- برای آسایش خود نباید با ظالمان سازش نمایند؛پ
۳-با اعمال خلاف مبارزه نمایند
۴- اگر کسی قیام کرد، او را یاری رسانند
بحارالانوار ج۱۰۰ ص۷۹

تصویر
فهرست