6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۱

اهل بیت و سیاست ۱

همانا فرمانداری برای تو، طعمه و وسیله نان و آب برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت؛ و آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. درباره رعیت حق نداری استبداد به خرج دهی

0
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهل بیت و سیاست ۱
0

اهل بیت و سیاست ۱

همانا فرمانداری برای تو، طعمه و وسیله نان و آب برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت؛ و آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. درباره رعیت حق نداری استبداد به خرج دهی

تصویر
فهرست