4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مهربانی نسبت به برادران دینی

مهربانی نسبت به برادران دینی

سيره پيامبر خدا چنين بود که هر کسى از برادران دینى اش را سه روز نمى یافت سراغ او را می گرفت اگر غائب و در سفر بود برایش دعا مى کرد و اگر شاهد و حاضر در شهر بود به دیدارش مى شتافت و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت .
مکارم الاخلاق، ج۱، ص۱۹

0
4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مهربانی نسبت به برادران دینی
0

مهربانی نسبت به برادران دینی

سيره پيامبر خدا چنين بود که هر کسى از برادران دینى اش را سه روز نمى یافت سراغ او را می گرفت اگر غائب و در سفر بود برایش دعا مى کرد و اگر شاهد و حاضر در شهر بود به دیدارش مى شتافت و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت .
مکارم الاخلاق، ج۱، ص۱۹

تصویر
فهرست