5
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. دلسوزی برای مومنان

دلسوزی برای مومنان

خداوند در قرآن در صفات پیامبر رحمت از مهربانی و دلسوزی پیامبر نسبت به مومنان می گوید: پیامبری از شما برای هدایت تان آمده است، که رنج و پریشانی شما بر او بسیار گران است. او بر هدایت شما بسیار حریص و مشتاق است و به مؤمنان بسیار رؤوف و مهربان است. (توبه،۱۲۸)

0
5
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. دلسوزی برای مومنان
0

دلسوزی برای مومنان

خداوند در قرآن در صفات پیامبر رحمت از مهربانی و دلسوزی پیامبر نسبت به مومنان می گوید: پیامبری از شما برای هدایت تان آمده است، که رنج و پریشانی شما بر او بسیار گران است. او بر هدایت شما بسیار حریص و مشتاق است و به مؤمنان بسیار رؤوف و مهربان است. (توبه،۱۲۸)

تصویر
فهرست