5
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

0
5
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.
0

و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

تصویر
فهرست