2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استثنا در کشتن حیوانات

استثنا در کشتن حیوانات

رسول خاتم صلی الله علیه و آله از کشتن هر جانداری نهی فرمود؛ مگر آنکه جانور موذی باشد و آزار برساند

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استثنا در کشتن حیوانات
0

استثنا در کشتن حیوانات

رسول خاتم صلی الله علیه و آله از کشتن هر جانداری نهی فرمود؛ مگر آنکه جانور موذی باشد و آزار برساند

تصویر
فهرست