3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۱۰

امامت در اندیشه شیعه ۱۰

شیخ صدوق: باید این اعتقاد به وجود بیاید که اطاعت از امام، برای ما همچون اطاعت از پیامبر (ص) است و هر فضیلتی که خداوند سبحان به پیامبرش داده باشد، به امام هم داده است، جز نبوت.
معانی الاخبار، ص ۶۹ش

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۱۰
+1

امامت در اندیشه شیعه ۱۰

شیخ صدوق: باید این اعتقاد به وجود بیاید که اطاعت از امام، برای ما همچون اطاعت از پیامبر (ص) است و هر فضیلتی که خداوند سبحان به پیامبرش داده باشد، به امام هم داده است، جز نبوت.
معانی الاخبار، ص ۶۹ش

تصویر
فهرست