2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۹

امامت در اندیشه شیعه ۹

امام موسی صدر:‌ امام‌ الگو و نمونه‌ كاملی است که‌ برای‌ پيشوايی‌ و امامت انتخاب شده است تا مردم‌ در دين‌ به‌ او اقتدا كنند. دين‌ دربردارنده‌ ابعاد وجودی و همه امور انسان است. امام در همه‌ اين‌ امور و در تمام‌ ابعاد امام است.
پرتال امام موسی صدر

0
2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۹
0

امامت در اندیشه شیعه ۹

امام موسی صدر:‌ امام‌ الگو و نمونه‌ كاملی است که‌ برای‌ پيشوايی‌ و امامت انتخاب شده است تا مردم‌ در دين‌ به‌ او اقتدا كنند. دين‌ دربردارنده‌ ابعاد وجودی و همه امور انسان است. امام در همه‌ اين‌ امور و در تمام‌ ابعاد امام است.
پرتال امام موسی صدر

تصویر
فهرست