2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۸

امامت در اندیشه شیعه ۸

شهید مرتضی مطهری(ره):
مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین(ع)، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است
مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۱۶، ص۳۳۰

+2
2
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۸
+2

امامت در اندیشه شیعه ۸

شهید مرتضی مطهری(ره):
مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین(ع)، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است
مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۱۶، ص۳۳۰

تصویر
فهرست