1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۷

امامت در اندیشه شیعه ۷

امام خمینی
امام به معنی پیشوا و کسی که جمعی را در جهتی هدایت و رهبری می‌‌کند.
صحیفه امام ج ۵ صفحه ۴۰۸

+1
1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۷
+1

امامت در اندیشه شیعه ۷

امام خمینی
امام به معنی پیشوا و کسی که جمعی را در جهتی هدایت و رهبری می‌‌کند.
صحیفه امام ج ۵ صفحه ۴۰۸

تصویر
فهرست