1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۵

امامت در اندیشه شیعه ۵

علامه حلی (ره):
امام کسی است که از سوی خدای تعالی، ریاست عام دین و دنیا را در دنیا عهده دار است.
علامه حلی، الآفین، ص۱۲

0
1
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۵
0

امامت در اندیشه شیعه ۵

علامه حلی (ره):
امام کسی است که از سوی خدای تعالی، ریاست عام دین و دنیا را در دنیا عهده دار است.
علامه حلی، الآفین، ص۱۲

تصویر
فهرست