3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۲

امامت در اندیشه شیعه ۲

امامت در اندیشه شیعه ۲
شیخ طوسی: امام، همان کسی است که عهده‌دار ریاست عمومی در دین و دنیا با هم است”.
العبارات المصطلحة بین المتکلمین، ص۴۶۰

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۲
+1

امامت در اندیشه شیعه ۲

امامت در اندیشه شیعه ۲
شیخ طوسی: امام، همان کسی است که عهده‌دار ریاست عمومی در دین و دنیا با هم است”.
العبارات المصطلحة بین المتکلمین، ص۴۶۰

تصویر
فهرست