0
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۱

امامت در اندیشه شیعه ۱

سید مرتضی:
امامت، ریاست عام دینی است که شخص از ناحیه خدای تعالی، نه به نیابت از مکلفان، آن را دارا می شود.
رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص ۲۶۴

0
0
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امامت در اندیشه شیعه ۱
0

امامت در اندیشه شیعه ۱

سید مرتضی:
امامت، ریاست عام دینی است که شخص از ناحیه خدای تعالی، نه به نیابت از مکلفان، آن را دارا می شود.
رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص ۲۶۴

تصویر
فهرست