3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۱

خانواده در قرآن و حدیث ۱

همان طورى که لباس مایه زینت و زیبایى براى انسان است و زن و مرد نیز مایه زینت و زیبایى براى یکدیگر است:
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
آنها جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. خانواده در قرآن و حدیث ۱
0

خانواده در قرآن و حدیث ۱

همان طورى که لباس مایه زینت و زیبایى براى انسان است و زن و مرد نیز مایه زینت و زیبایى براى یکدیگر است:
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
آنها جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید

تصویر
فهرست