2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۱۰

علم و علم آموزی در اسلام ۱۰

العلم سلطان. علم، اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد، می تواند به همه ی مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کردند، توانستند به همه ی دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتماً لازم است بیانات در ۱۴/۱۱/۱۳۹۰

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. علم و علم آموزی در اسلام ۱۰
0

علم و علم آموزی در اسلام ۱۰

العلم سلطان. علم، اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد، می تواند به همه ی مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کردند، توانستند به همه ی دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتماً لازم است بیانات در ۱۴/۱۱/۱۳۹۰

تصویر
فهرست