2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۹

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۹

دکتر نصر فرید واصل، مفتی اسبق مصر
هر مسلمانی حق دارد خداوند را طبق مذهب امام جعفر صادق عبادت کند، همان گونه که طبق مذاهب چهارگانه دیگر، عبادت به جای می آورد. اختلافاتی که برخی آن را، بهانه ای برای هجوم به مذهب شیعه قرار داده اند ریشه ای نیست. تفاوت بین مذاهب شیعی و سایر مذاهب، تفاوت هایی طبیعی مثل اختلاف بین مذهب حنفی و مذهب حنبلی است.
تعدد مذاهب از دیدگاه فقها و اندیشمندان مسلمان، ص ۱۵۱

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۹
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۹

دکتر نصر فرید واصل، مفتی اسبق مصر
هر مسلمانی حق دارد خداوند را طبق مذهب امام جعفر صادق عبادت کند، همان گونه که طبق مذاهب چهارگانه دیگر، عبادت به جای می آورد. اختلافاتی که برخی آن را، بهانه ای برای هجوم به مذهب شیعه قرار داده اند ریشه ای نیست. تفاوت بین مذاهب شیعی و سایر مذاهب، تفاوت هایی طبیعی مثل اختلاف بین مذهب حنفی و مذهب حنبلی است.
تعدد مذاهب از دیدگاه فقها و اندیشمندان مسلمان، ص ۱۵۱

تصویر
فهرست