3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۷

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۷

سید جمال الدین اسدآبادی
هرگاه امتی را دیدی که افرادش به وحدت ویگانگی تمایل دارند به آن امت مژده بده که خداوند در جهان آفرینش برای آن امت آقایی و برتری بر سایر ملتها مقدر کرده است
اسدآبادی سید جمال الدین، عروه الوثقی ص۱۹۰

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. وحدت در کلام علمای اهل سنت ۷
0

وحدت در کلام علمای اهل سنت ۷

سید جمال الدین اسدآبادی
هرگاه امتی را دیدی که افرادش به وحدت ویگانگی تمایل دارند به آن امت مژده بده که خداوند در جهان آفرینش برای آن امت آقایی و برتری بر سایر ملتها مقدر کرده است
اسدآبادی سید جمال الدین، عروه الوثقی ص۱۹۰

تصویر
فهرست