9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. احترام به همسر

احترام به همسر

حضرت فاطمه (س) احترام زیادی برای همسرش امام علی (ع) قائل بود و نام او را با احترام یاد می‌کرد. گاهی وی را با کنیه ‌ی ابالحسن می‌خواند و گاهی به یاد قرابت نسبی او را یابن العم صدا میزد
الروضة من الکافي، ص۱۵۱

+3
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. احترام به همسر
+3

احترام به همسر

حضرت فاطمه (س) احترام زیادی برای همسرش امام علی (ع) قائل بود و نام او را با احترام یاد می‌کرد. گاهی وی را با کنیه ‌ی ابالحسن می‌خواند و گاهی به یاد قرابت نسبی او را یابن العم صدا میزد
الروضة من الکافي، ص۱۵۱

تصویر
فهرست